TÜBİTAK DESTEKLERİ

TÜBİTAK DESTEKLERİ

1)AKADEMİK Ar-Ge DESTEKLERİ

TÜBİTAK, akademik araştırma projeleriyle sanayi ve kamu kuruluşlarına ait Ar-Ge projelerini desteklemekte, toplantı ve yayınları teşvik etmekte, geleceğin bilim insanlarına öğrenim hayatları boyunca burslar vermekte ve bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında uluslararası işbirliği olanakları oluşturmaktadır. Destek Programları:

1001 – Araştırma Projeleri

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde (KKTC Üniversiteleri ilgili protokol kapsamında 1001 programına başvuru yapabilirler.) yapılan çalışmaları desteklemektir.

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=367&pid=364

1002 – Hızlı Destek

Hızlı Destek Programı (1002); üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaya yönelik bir programdır.

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=368&pid=364

1008 – Patent

Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı (1008); Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması amacıyla hazırlanmış bir programdır.

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=371&pid=364

1010 – EVRENA

EVRENA (1010); bilim insanlarının ülkemizde yürüttüğü çalışmalara yurt dışından meslektaşlarının katılmasına destek veren 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı’na ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerin uluslararası boyutlarını zenginleştirmek amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=372&pid=364

1011 – Uluslararası Projeler

Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (1011); bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurt dışında görevlendirilmesine destek sağlayan 2219 – Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret/değişim programlarına ek olarak, birçok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen uluslararası projelere, ülkemizde istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için gerek duydukları desteğin sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

(Bu program TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) altında koordine edilen uluslararası proje programları ile karıştırılmamalıdır.)

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=373&pid=364

1301 – İŞBAP

İŞBAP (1301); ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemeye yönelik bir programdır.

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=374&pid=364

3501 – Kariyer Programları

Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501); amacı kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

Proje başvuruları elektronik olarak alınacaktır.

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=375&pid=364

2)KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007); kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamaya ya da sorunlarının çözümüne ilişkin projeleri desteklemeye yönelik bir programdır. Program kapsamında; kamu kuruluşları, üniversiteler, özel kuruluşlar ya da kamu Ar-Ge birimleriyle birlikte hazırladıkları proje önerileri sunulmaktadır.

1007 – Kamu Projeleri

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı), kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Üniversiteler, özel kuruluşlar ya da kamu Ar-Ge birimleri program kapsamında hazırladıkları Ar-Ge içerikli proje önerilerini sunmaktadır.

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=370&pid=364

3)SANAYİ Ar-Ge PROJE DESTEKLERİ

Ülkemiz sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek, sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından destek programları yürütülmektedir. Destek Programları:

1501 -Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2010 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. Yeni düzenlemeyle program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” ve “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı

Proje pazarları,

Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan,
Proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran,
Arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen,
üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir.

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,

Sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası ve ihracatçı birliğinden
herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği) herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

http://www.tubitak.gov.tr/sid/483/pid/478/index.htm

1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 400.000 YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=696&pid=478

1508 – Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı

Ulusal strateji ve eylem planlarında vurgulanan bilgiye dayalı üretimin gerekliliği gerçeğinden hareketle girişimcilik olgusunun teknoloji ve yenilik odaklı firmalara yönelmesini ve lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli kişilerin bilgi ve araştırmalarını ticari ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programını (TEKNOGİRİŞİM) kurgulamış ve uygulamaya almıştır.

Program kapsamında, girişimcilerin firmalarını kurmalarının ardından, personel, malzeme, alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderlerinin TÜBİTAK tarafından %75 oranında, en fazla 100.000 TL ve bir yıl süre ile desteklenmesi öngörülmektedir.

1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

EUREKA
EUREKA Küme Projeleri
EUROSTARS
Ortak Teknoloji Girişimleri
CORNET
MNT-ERA.NET II
ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

http://www.tubitak.gov.tr/sid/698/pid/478/index.htm

4)BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ

Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programının temel amacı, bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin topluma tanıtılmasını, öğretilmesini ve sevdirilmesini sağlamak, zamanla bu konuların ülke gündemine alınması ve böylelikle bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla proje önerileri hazırlanmasını sağlamak, kabul edilen projeleri desteklemektir. Programa kamu kurum/kuruluş ve üniversite çalışanları başvurabilmektedir.

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları – 4004

Bilim ve Toplum Projeleri, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Bu projelerde, klasik eğitim metotlarının kullanılarak, katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

Önemli Not: Doğa Eğitimlerine katılım bir kere ile sınırlıdır.

278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kanununun 16.maddesinde yapılan değişiklik gereğince; 01/01/2009 tarihinden itibaren bir kişiye, aynı anda, proje türüne bakılmaksızın, TÜBİTAK destekli birden fazla projede görevli olması halinde;

· En fazla iki projeden yürütücü,

· Bir projeden yürütücü, iki projeden araştırmacı/danışman,

· Dört projeden araştırmacı/danışman olarak PTİ ödemesi yapılabilecektir.

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=918&pid=461

Bilim Merkezi Kurulması – 4003

TÜBİTAK, bilimsel bilgi birikiminin geniş kitlelerle paylaşılması, bilim kültürünün, dolayısıyla bilimsel zihniyet ve makul düşüncenin arzu edilen düzeye çıkarılması ve bilim okuryazarlığının artırılması amacı ile Büyükşehir Belediyelerine yönelik “Bilim Merkezi Kurulması Destek Çağrısı” açmıştır(İletişim: 4003@tubitak.gov.tr).

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=933&pid=461

5)TÜBİTAK’TAN YENİ BİR DESTEK PROGRAMI

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını, Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış yurt dışındaki T.C. uyruklu araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek sağlanacaktır.

Başvuru Koşulları:

* T.C. vatandaşı olmak,

* Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını, Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını tamamlamış olmak,

* Halen yurt dışında ikamet ediyor ve doktorayı tamaladıkdan sonra alanıyla ilgili bir işte en az 2 yıl ücretli olarak çalışmış olmak,

* Araştırma yapacağı kuruluşun en üst yetkilisi ya da kurulu tarafından kabul edilmiş olmak,

* Aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından bursiyer olarak desteklenmiyor olmak.

Burs Miktarı: 2.750TL/ay, Burs Süresi: 24 ay (en çok)

TÜBİTAK dışında herhangi bir kurum tarafından yurt dışına mecburi hizmet karşılığı doktora/uzmanlık yapmak için gönderilen ve mecburi hizmetini yapmak üzere ülkeye geri dönenler veya dönecek olanlar bu programa başvuramaz.

http://www.tubitak.gov.tr/sid/59/pid/0/cid/18832/index.htm

Kaynak: http://www.teknolojitransferofisi.com/index.php/ulusal-destekler

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s